Анэдэлъхубзэ урокхэмрэ классщIыб лэжьыгъэхэмрэ технологиещIэхэр къызэрыщагъэсэбэп методическэ Iэмалхэр

Добавить в избранное
Поделиться

  Методическэ пособиер зыхуэгъэпсар егъэджакIуэхэмрэ еджапIэхэм практикэ кIуэ студентхэмрэщ.
  Пособием абыхэм щагъуэтынущ дерс зэмылIэужьыгъуэхэм зэрызыхуагъэхьэзырыфыну щIыкIэхэр, личностнэ-ориентированнэ технологием тету сабийхэм я лэжьыгъэр зэрызэрагъэпэщыфыну Iэмалхэр, дерсхэм я щапхъэхэр. Псом хуэмыдэу лэжьыгъэм фIагъыу хэлъщ студентхэмрэ лэжьэн щIэзыдзагъащIэ егъэджакIуэхэмрэ дерсхэм я мурадхэр ягъэувыфу зэригъэсэнур.
  Методическэ пособием лъабжьэ хуэхъуащ Налшык къалэ дэт 32-нэ муниципальнэ курыт еджапIэм и егъэджакIуэ ФочыщIэ Ритэ Аслъэн и пхъум и лэжьыгъэ къэпщытэжахэр

  Отзывы

  Отзывов пока нет.

  Будьте первым, кто оставил отзыв на “Анэдэлъхубзэ урокхэмрэ классщIыб лэжьыгъэхэмрэ технологиещIэхэр къызэрыщагъэсэбэп методическэ Iэмалхэр”

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *